středa 2. prosince 2015

Rodinný dům ve strmém svahu


Místo stavby pro rodinný dům je výrazně svažitý pozemek v okrajové části Liberce, v místě kde začínají svahy Jizerských hor. Pozemek má jasný obdélníkový tvar s delší stranou ve směru svahu. Návrh domu se v co největší míře přizpůsobuje svažitému terénu a jeho orientaci vůči světovým stranám. Předpokládané zemní práce a terénní úpravy jsou minimální a většina plochy pozemku zůstane stavbou domu nedotčena.
Objem domu se skládá ze dvou, na sebe přímo navazujících, hranolů, které vzájemným umístěním vytvářejí půdorys ve tvaru písmene T. Každý z hranolů má odlišnou dispoziční náplň, konstrukci a rozdílný je i způsob založení obou částí domu.
 

úterý 10. listopadu 2015

Studie retenční nádrže v horách

Studie nové retenční nádrže na hřebenech příhraničních hor, v nadmořské výšce blížící se 1000m. Do sypané hráze je zakomponována turistická útulna, která má nahradit stávající jednoduchou dřevěnou stavbu stejného účelu. Protáhlý půdorys útulny ve tvaru kapky vychází z geometrie hráze. Dlouhá lavice podél zadní stěny umožňuje nerušený výhled do krajiny všem, kteří se do "jeskyně" se skleněnou stěnou uchýlí.

pondělí 31. srpna 2015

Dům pro dva obvytele má hotovu střechu

Rodinný dům v Oldřichově v Hájích má dokončenou střechu a dřevěnou část garáže včetně obkladu z modřínových prken kladených na svislo.
 

čtvrtek 27. srpna 2015

Rekreační dům v Jizerských horách


 
Dům je navržen pro rekreační bydlení rodiny s dětmi a přechodnému způsobu bydlení odpovídá i menší velikost domu. Přízemí domu je vyhrazeno pro obývací pokoj, kuchyni s jídelnou a nezbytné sociální a technické zařízení. V patře jsou umístěny dvě samostatné ložnice osvětlené okny ve štítových stěnách. Zbývající prostor galerie je vyhrazen pro práci nebo příležitostné přespání.

čtvrtek 16. července 2015

Rodinný dům pro dva obyvatele

Krovem pokračuje stavba rodinnému domu pro dva obyvatele v Oldřichově v Hájích. Hlavní obytná místnost v přední části domu je otevřena do krovu a tepelnou izolaci tvoří PUR desky umístěné až nad palubkové bednění. Zbývající část domu včetně garáže zastřešuje klasický krov s izolací uloženou vodorovně v úrovni kleštin. Podkroví nebude obýváno a otevřený (odvětrávaný) prostor krovu tak bude výrazně přispívat k lepší pohodě vnitřního prostředí z hlediska teploty a vlhkosti jako v tradičních chalupách.

 
 
 

pondělí 6. července 2015

Architektonický workshop na Ukrajině

Na fotografiích je výsledek týdenního architektonického workshopu v ukrajinské městě Hola Prystan. Spolu s polskými kolegy jsme navrhli "pavilon" s více funkcemi na místní nábřežní promenádě. Zadání a náplň stavby vyšly z hlasování občanů, kteří v předchozím roce sami hledali a navrhovali ve městě místa, které je potřeba z různých důvodů zlepšit.
 
 
 
 
 Workshop Gopri+ byl financován Visegradským fondem a Poslkou pomocí.

pondělí 11. května 2015

Rodinný dům nad údolím


Místem stavby je ves položená na březích malé říčky, která vytvořila dlouhé a mělké údolí. Příbřežní partie jsou souvisle zastavěny po obou stranách řeky. Pozemek zvolený pro stavbu domu se nachází ve horní části údolí. V lokalitě je dokončena parcelace, která rozdělila dosud nezastavěné území na jednotlivé pozemky určeně výhradně pro stavbu rodinných domů a ty zde začínají pozvolna vyrůstat. Pozemek, určený pro stavbu rodinného domu, má výrazně obdélníkový tvar se zkosenou dolní stranou. Dům je situován v dolní části parcely s dobrou návazností na obecní komunikaci, která vede při jeho dolní straně. Tvar terénu umožnil umístit na pozemek dvoupodlažní dům s výstupy přímo na terén z obou podlaží.
Podlažní členění stavby maximálně využívá tvaru terénu a výsledkem je návrh domu s bydlením umístěné v jedné (horní) rovině a parkováním v suterénu. Prostory v obou výškových úrovních nejsou uvnitř domu nijak propojeny, ale jejich spojení zajišťuje venkovní schodiště kryté výrazným přesahem střechy.
Dům má půdorys pravidelného obdélníka s nikami narušujícími přísnou geometrii elementárního tvaru.  V místě nik jsou navrženy vstupy do domu a velká nika u hlavního vstupu plní současně i funkci kryté terasy. Hlavní i doplňkové vstupy v nikách jsou kryté přesahem střechy, která si zachovává půdorys obdélníku bez jakéhokoliv narušení tvaru.
Jednoduše koncipovaný půdorys domu rozděluje po délce krátká chodba se vstupy do pokojů na jedné straně a pomocných místností na straně druhé. Dětské pokoje mají díky tvarování terénu okna vysoko nad zemí na rozdíl od ostatních místností domu, které jsou přístupné z úrovně terénu.
V západní polovině domu ústí středová chodba do hlavního obytné místnosti, která v sobě spojuje funkci kuchyně, jídelny a obývacího pokoje. Z této místnosti je přímo přístupná ložnice rodičů s vlastní oddělenou koupelnou a malou šatnou. Suterén domu je vyhrazen pro parkování auta, skladování a je zde umístěna i samostatná technická místnost.
Tvar zastřešení pultovou střechou vychází z konstantního sklonu terénu celého pozemku. Nízké podkroví není nijak využíváno, ale jeho volný provětrávaný prostor pomáhá zlepšovat vnitřního prostředí domu.
 Zastavěná plocha: 163 m2 (pouze vlastní dům bez teras a bez zpevněných ploch)
Užitná podlahová plocha: 165 m2 (bez terasy)
Obestavěný prostor: 754 m3

neděle 8. března 2015

Kurz architektury pro středoškoláky

Obor architektura na Technické univerzitě v Liberci pro studenty středních škol je v polovině své naplánované délky. Kurzy o architektuře a urbanismu jsou součástí vzdělávacího projektu Edutech, který navazuje na úspěšnou Dětskou univerzitu.
Obor architektura je určen zejména pro zájemce o vysokoškolské studium architektury, ale náplní probíhajících kurzů není běžná výuka kreslení nebo dějin architektury. Cílem oboru je seznámit středoškolské studenty se současnou architekturou v širších souvislostech a zároveň rozvíjet jejich kreativitu na základě architektonických a urbanistických témat.
Pro každé setkání probíhající v dvoutýdenních intervalech, je připraveno nosné téma, které je v průběhu kurzu podrobně zpracováno různorodou formou. Již v úvodu prvního setkání byla položena otázka Co je architektura? Po slovníkové definici architektury s ukázkami klasických staveb si studenti postupně prohlédli fotografie současné architektury od renomovaných tvůrců. Úkolem bylo určit účel stavby a najít smysl často neobvyklého architektonického ztvárnění. Studenti tak v "betonovém silu" objevili polní kapli, navrženou švýcarským architektem Peterem Zumthorem nebo zkoumali proč do průčelí nové univerzity nechali architekti z estonského ateliéru Kaka Kava obtisknout kopii fasády z již neexistující budovy burzy.
Každý kurz je zakončen samostatným výtvarným úkolem a který přináší velmi zajímavé výsledky. Na kurzu věnovanému funkcionalismu vzniklo "město" z bílých papírových krychlí, kde každá z krabic měla originálně pojednanou fasádu v duchu zásad funkcionalistické architektury.
Součástí oboru architektura jsou i návštěvy architektonicky zajímavých staveb. Velmi podrobně si studenti prohlédli nedávno otevřenou Libereckou galerii, která vznikla konverzí historických lázní. Exkurzi po budově galerie oživil zasvěcený výklad architekty Heleny Hlávkové z ateliéru SIAL, která se na projektu rekonstrukce lázní intenzivně podílela. Návštěva horského hotelu a vysílače Ještěd, v době kdy byl kvůli částečné rekonstrukci pro veřejnost uzavřen, se nakonec ukázala jako velmi atraktivní. Díky probíhající stavebním pracím si bylo možné prohlédnout prostory, které jsou v rámci běžného provozu hotelu veřejnosti nepřístupné.
Kurz bude pokračovat i v druhé půlce školního roku. Na programu je celodenní exkurze do Litomyšle, do města s mimořádnou koncentrací kvalitních současných staveb. V kurzech se budou rozvíjet architektonická a urbanistická témata, na která v předchozím pololetí zatím nebyla zpracována.
Lektory kurzu jsou pedagogové liberecké Fakulty umění a architektury v Vladimír Balda a Jiří Žid a Michaela Jermanová z Průmyslové školy stavební v Liberci. Projekt EDUTECH je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 
 
  
 

pátek 27. února 2015

Přístavba k sokolovně ve Vysokém Mýtě

Rozlehlá zahrada sokolovny ve Vysokém Mýtě umožňuje výstavbu další potřebné sportovní haly. Navržená samostatná hala s půdorysem obdélníku je orientována rovnoběžně se budovou stávající sokolovny. Maximálně tak využívá plochu, která je omezena odstupovými vzdálenostmi od staveb, od hranic pozemků nebo od vzrostlých stromů.

Jedná se jednoduchou stavbu ve tvaru kvádru s plochou střechou a stojící na soustavě ocelových sloupů ve výšce přibližně 3m nad okolní zahradou. Hala je přístupná přes spojovací krček ze suterénu sokolovny. Výškový rozdíl překonává schodiště, které je umístěno v krčku. Nová hala je navržená jako ocelová konstrukce s lehkým obvodovým pláštěm a s přírodními materiály použitými na vnitřním i vnějším povrchu pláště. Hala je přirozeně osvětlena pásovým oknem, které probíhá pod střechou po celém obvodu stavby. V severní stěně haly je navrženo čtvercové okno s výhledem na hřeben nedalekých Vinic, oblíbeného výletního místa obyvatel Vysokého Mýta.
V prostoru pod sportovní halou je navrženo veřejně přístupné archeologické naleziště a stavba nad ním vytváří jeho zastřešení.  Ve své spodní části je ocelová konstrukce po celém opláštěná systémem svislých lamel, které umožňují přístup světla i vzduchu do prostoru celého naleziště. Archeologické naleziště je přístupné samostatným vchodem ze zahrady.
Kuželna je stávající stavba, která již nevyhovuje svému účelu velikostně, provozně ani stavebně. Na stejném místě je navržena přízemní novostavba kuželny se třemi drahami a potřebným zázemím. Nová kuželna je půdorysně větší a součástí je i malá kavárna situovaná naproti hlavnímu vstupu do sokolovny.
V parkánové zdi probíhající po severní straně zahrady sokolovny se nachází na úrovni pěší promenády vstup. Je navrženo propojení zahrady a promenády pomocí schodiště, které vychází na povrch zahrady a ústí do vstupu v parkánové stěně.

spolupráce: Wojciech Lesiak, Gliwice

úterý 27. ledna 2015

Rodinný dům za humny (města)

 
Z pozemků bývalé zemědělské usedlosti na okraji Liberce byly odděleny samostatné parcely a rozprodány pro výstavbu rodinných domů. Jeden z posledních volných pozemků je skrytý za stodolou v místech, které by asi původní hospodář nazýval humny. Po průchodu úzkou cestou mezi ploty okolních zahrad se místo otevře do zahrady s otevřeným výhledem na Ještědský hřbet a s několika vrostlými stromy na po jejím okraji.
Charakter původní krajiny, s osamocenými statky, se v průběhu posledních několika desetiletí ztratil. Tato okrajová část Liberce je dnes už také hustě zastavěna převážně samostatnými rodinnými domy. Návrh domu se nesnaží vycházet z původní architektury v místě, ale jeho tvar a vnitřní uspořádání modelovaly přednosti a omezení pozemku.
Lichoběžníkový půdorys parcely a její orientace ke světovým stranám předurčily tvar přízemního domu. Dům založený na půdorysu široce rozevřeného písmene U dal vzniknout terase kryté ze střech světových stran a otevřené k jihu. Hmota domu obepínající plochu terasy chrání své obyvatele nejenom před povětrností, ale také je skrývá před zraky sousedů z domů postavených na okolních pozemcích.
Všechny místnosti určené pro pobyt a nebo odpočinek budoucích obyvatel domu jsou orientovány do terasy. Naopak prostory, ve kterých se nikdo dlouhodobě zdržovat nebude jsou umístěné na opačné straně domu než je prosklená fasáda sousedící s terasou. Plocha terasy se tak v budoucnu stane další místností domu a výrazně ho tak zvětší.
Dům dělí pozemek na dvě části nestejné velikosti a rozdílného účelu. První část v místě jediného přístupu na pozemek je určena pro parkování majitelů domu a jejich návštěv pod krytým stáním. Stání je doplněno kolnou pro skladování nářadí a sportovních potřeb. Druhá část pozemku plynule navazující na terasu zůstane nezastavěna a bude využívána jako zahrada.

sobota 17. ledna 2015

Rodinný dům s ateliérem a dílnouMístem stavby rodinného domu je osada na okraji Turnova. Na pozemku stojí malý rodinný dům bez valné architektonické hodnoty a ve špatném stavebním stavu.
Přímo na místě stávající stavby, který bude asanována, je navržen nový rodinný dům. Novostavba si z původního domu zachovává umístění a orientaci na pozemku, mírný sklon sedlové střechy a výšku. Plánovaná novostavba přesahuje půdorys původní malého domu přibližně dvojnásobně.
Požadavkem stavebníků bylo spojit do jednoho domu bydlení a prostory pro práci. Výsledkem je funkčně rozdělený dům na dvě části, obytnou a pracovní. Část určená pro bydlení má dispozici odpovídající potřebám standardní čtyřčlenné rodiny. Druhá část domu, určená pro práci, v sobě skrývá výtvarný ateliér v patře a dílnu v přízemí. Obě části domu spojuje vstupní a schodišťová hala s prosklenou stěnou ustoupenou od čelní fasády. Odsazení stěny haly od čelní fasády vytváří ze tří stran krytou terasu. Obě části domu, včetně vstupní haly a terasy, jsou zastřešeny sedlovou střechou s mírným sklonem. Schodiště umístěné ve vstupní hale propojuje obě části domu ve vertikálním i horizontálním směru. Pod celou plochou vstupní haly je dům podsklepen.
Funkční rozdělení domu se projevuje i v materiálu použitém na finální povrch fasády. Obytná část je omítnuta omítkou s přírodním povrchem a ateliér s dílnou je obložen svislým dřevěným obkladem.