pondělí 29. března 2010

Zahájení regenerace náměstí ve Frýdlantu


Ve středu 7. dubna pořádá město Frýdlant zahajovací konferenci Regenerace náměstí T. G. M. ve Frýdlantu.

Text příspěvku do sborníku konference:
V roce 2002 uspořádalo město Frýdlant architektonickou soutěž s vizí získat co nejlepší řešení centrálního prostoru města, náměstí T. G. M. Vítězný návrh architektů Vladimíra Baldy a Jiřího Janďourka byl vybrán k realizaci, se kterou se v těchto dnech započíná.
Autoři ponechávají v návrhu centrální část náměstí zcela volnou, s vyjímkou nové kašny se sochou Albrechta z Valdštejna. Kašna je situována na průsečíku os ulice Kostelní a Čs. Armády a měla by se měla stát novou dominantou volné plochy obdélníkového tvaru.
Všechny další plochy spojené s předpokládaným provozem náměstí jsou umístěny po jeho obvodu. Volná plocha před radnicí je vyhrazena pro umístění mobilního pódia pro společenské a kulturní akce pořádané městem. Součástí této plochy je čtveřice stožárů vlajkoslávy, které volný prostor před radnicí vymezují. Na opačné straně náměstí je situována klidová a odpočinková plocha se skupinou vzrostlých stromů a větší koncentrací laviček. Široké chodníky po obvodu náměstí umožňují umístěný zahrádek přilehlých restaurací a kaváren.
Funkční plochy náměstí jsou odlišeny různým typem dlažby. Pro povrch centrálního prostoru bude použita čedičová dlažba z původního vydlážení náměstí, pro chodníky byla vybrány žulové kostky malého formátu a naopak pro komunikace a parkovací stání jsou navrženy kostky formátu velkého. Povrch volné plochy před radnicí a klidové plochy se stromy je z velkoformátových kamenných desek. Do stuktury výdlažby chodníků se promítá i parcelace domů stojících po obvodu náměstí.
Náměstí nebude i nadále volně průjezdné a dopravní propojenost zůstane na úrovni stávajícího propojení ulic Husova – ČS armády a ulic Míru- Svatopluka Čecha. V těchto ulicích bude doprava zpomalena zpomalovacími pruhy. Na náměstí je navrženo 10 parkovacích stání.

úterý 23. března 2010

Pergola


V těchto dnech se dokončuje se pergola zastřešující terasu a současně hlavní přístupovou komunikaci do budovy F Jedličkova ústavu v Liberci. Na první pohled ne úplně jednoduchá konstrukce musí splnit více požadavků, krýt přístupový chodník, částečně stínit okna jižní fasády a být odolná proti sněhu a ledu padajícího v zimě z mansardové střechy.

čtvrtek 11. března 2010

Provětrávaná fasáda ze sibiřského modřínu


Fasáda Domu s arkýřovým oknem bude obložena vodorovně kladenými palubkami ze sibiřského modřínu. Na obklad jsou použity profily tří různých šířek, které jsou na fasádu umísťovány nepravidelně. Mezera mezi jednotlivým prkny zajišťuje dostatečné provětrávání skladby obvodové stěny a jsou připevněny nerezovými vruty. Výrobcem palubek typu Rhom je firma Seca CZ z Borohrádku.

pondělí 8. března 2010

Modely, modely, modely
Půdorysy, řezy nebo pohledy zobrazující navrhovaný dům bývají pro většinu laické veřejnosti málo srozumitelné a pokud se s nimi setkají, nevěnují jim příliš pozornosti. Mám zato, že i většina profesních kolegů se u neznámého projektu nejdříve zaměří na prostorové zobrazení (vizualizaci nebo model) a až potom se zabývá výkresy.
Makety navrhovaných domů považuji za nenahraditelné, protože pomáhají rychle a efektivně představit investorovi architektonický, hmotový a dispoziční záměr. Přesto, že se výsledná podoba domu od prvotního návrhu velmi často liší (někdy i velmi výrazně), snažím modely používat už v počátcích práce na návrhu.

pondělí 1. března 2010

Soutěž dům roku 2010


Časopis Můj dům každoročně vyhlašuje soutěž Dům roku. Porota vybírá ze souboru rodinných domů, který byly v předcházejícím roce publikovány na stránkách časopisu. Letos jsem byl vyzván k účasti v porotě a spolu s dalšími kolegy jsem vybíral trojici nejlepších domů v kategoriích Individuální projekt a Typový projekt. Přidávám osobní komentář k soutěží, který je i součástí článku věnovaného soutěži.

Hodnocení rodinných domů patří, podle mého názoru, mezi nejtěžší ze všech myslitelných typů staveb. V každém domě se více či méně projeví individualita investora a s ní spojené požadavky. Proto je tak těžké stavby rodinného bydlení posuzovat bez bližší znalosti kontextu vzniku domu. Soubor staveb v kategorii individuální domy mě příjemně překvapil svojí kvalitou, ale i šíří záběru, jaké jen může rodinné bydlení nabízet.
Většinou jsem mezi soutěžními realizacemi nalezl promyšlené dispozice a soudobý vzhled a to zejména u menších staveb nebo tam kde je dům současně místem výkonu povolání stavebníka. Právě u rodinných domů s omezeným zadáním a rozpočtem je vidět pozitiva měnícího se pohledu stavebníků na profesi architekta. I investoři disponující omezenými prostředky svěřují návrh do rukou architekta s tím, že od něho očekávají nejlepší možné řešení v rámci svých finančních možností. U většiny domů v soutěži je poukazováno na jejich energetickou úspornost, ale ne vždy se daří doplňující technologie vhodně architektonicky začlenit. Slabší stránkou některých soutěžních domů bylo nekoncepční řešení interiéru. Často uměřené a vyvážené řešení exteriéru kontrastuje interiérem domu. Zde se možná projevuje nezdravé „sebevědomí“ stavebníků nabyté při stavbě, které vede k dotváření vnitřních prostor bez přihlédnutí k názoru architekta. Valná většina typových domů přihlášených do soutěže přináší pouze neaktuální pohled na rodinné bydlení plný klišé s pseudoodkazy do minulosti. Domy, které by měly především nabízet univerzální a ekonomicky dostupné řešení rodinného bydlení, mají často nedomyšlené dispozice s pod nebo předimenzovanými místnostmi. V touze po zdání individuálnosti obsahují architektonicky i stavebně problematické prvky a tvary. Mnohé z nich jdou svými vlastnostmi proti současným trendům šetření energiemi, tolik důležitými pro valnou část stavebníků.

psáno pro Můj dům 3/2010